Kategoriarkiv: Diverse

En bæredygtig fremtid for dansk landbrug

Vores brug af fosfor er et ressource- og et forureningsproblem
Fosfor er en begrænset og livsvigtig ressource, som vi bør tage langt bedre hånd om. Samtidig udledes fosfor til det danske vandmiljø, hvor fosfor sammen med kvælstof skaber miljøproblemer som algeopblomstring og efterfølgende iltsvind. Længe har fokus især været på kvælstof, men i Rådet for Grøn Omstilling har vi sat fokus på fosfor i et projekt finansieret af Veluxfonden.

Fosfor er både et ressource- og et forureningsproblem. Løsningen på begge problemer er at recirkulere fosfor langt bedre end vi gør i dag – både for at undgå forurening af det danske vandmiljø og for ikke at medvirke til udtømning af de globale ressourcer.

Recirkulation af fosfor kræver, at vi handler på nye måder. Og de nødvendige vidensgrundlag, teknologier, og produktionsformer findes allerede i dag, og det er viden, teknologier og produktionsformer, som Rådet for Grøn Omstilling udfolder i projektet Fosfor i et bæredygtigt landbrug – Fremtidens landbrug 2.0.

Rådet for Grøn Omstilling har udviklet et fosforscenarie som en del af projektet. Du kan læse mere om fosforscenariet her og se en animationsfilm om det nye scenarie for fremtidens bæredygtige landbrug.

Økonomisk regulering af fosfor

Du kan læse mere omkring regulering af fosfor gennem afgifter og anden økonomisk regulering:

– i baggrundsnotatet Forebyggelse af fosfortab i fremtidens landbrug – elementer til en præventiv miljøpolitik’. Det er udarbejdet af Mikael Skou Andersen og Marianne Thomsen, Aarhus Universitet.

– i en kommentar om regulering og afgifter udarbejdet af Brian Jacobsen, lektor på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Dette notat kan rekvireres ved henvendelse til info@rgo.dk.


Læs mere om fosfor-projektet
• Debathæfte: Fosfor i et bæredygtigt landbrug
• Scenarierapport: Fremtidens landbrug 2.0. Fosforscenariet.
• Notat – Fra importeret soja til dansk protein
• Notat – Biogas og pyrolyse – et holistisk syn på VE-produktion, jordkvalitet og recirkulering af næringsstoffer
Temanummer om fosfor i Magasinet Grøn Omstilling

UNDERVISNINGSMATERIALE
Materialesamling, arbejdsark og inspiration til ungdomsuddannelser:
Fosfor i landbruget – Ressource,forbrug, forurening og kredsløb


Fosfor i et bæredygtigt landbrug – Fremtidens landbrug 2.0.

RÅDET FOR GRØN OMSTILLING fremlagde i 2016 fire scenarier for fremtidens bæredygtige landbrug. Scenarierne var udviklet i samarbejde med forskere fra Institut for Fødevare- og ressourceøkonomi, KU, og fra Institut for Agroøkologi, AU. Med hver deres særlige fokus udspændte de et rum, inden for hvilket de bæredygtige løsninger kan findes.

De 4 scenarier var:

  1. GRØN VÆKST – med fokus på næringsstoffer, klimagasser og pesticider
  2. BY OG LAND – handler især om lokal produktion, forarbejdning og afsætning og om sammenhæng mellem land og by
  3. DET BIOBASEREDE LANDBRUG – om et landbrug som leverer fødevarer, energi og fornybare materialer, om recirkulering og effektiv udnyttelse af ressourcer
  4. EN RIG NATUR – med særlig fokus på biodiversitet og plads til naturen

Landbruget er dybt afhængig af fosforgødning for at kunne dyrke afgrøder til mad og foder. Men fosfor i vores kunstgødning kommer især fra miner i Marokko, som formentlig løber tør inden for de næste 50-200 år.

Hvordan skal landbruget kunne klare sig i en fremtid uden fosfor fra udlandet? Kan vi allerede nu forestille os et scenarie, hvor vi ikke længere skal importere fosforgødning og kan recirkulere det fosfor, vi allerede har? Rådet for Grøn Omstilling (tidligere Det Økologiske Råd) og en række forskere dykker her ned i sagen.

Miljø og økonomi hænger sammen

I projektet Fremtidens Landbrug opstiller vi miljømæssigt bæredygtige fremtidsscenarier for dansk landbrug, hvor vækst og miljø hænger sammen. Det skal kunne betale sig at drive landbrug i Danmark. Derfor fokuserer vi på økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed og skaber konkrete løsninger og sætter nye visioner og mål for landbruget frem mod 2050.

Rådet for Grøn Omstilling arbejder tæt sammen med eksperter inden for forskellige fagområder. Målet med projektet er at inspirere landmænd, forskere, studerende, organisationer og politikere til at tage aktivt del i landbrugsdebatten. Vi vil forme konkrete forslag, som skal gøre det muligt at stoppe dansk fosforimport i 2030, både i kunstgødning og i foder, samtidig med at vi opfylder kravene i vores internationale forpligtigelser om biodiversitet, natur, vand og klima.

I løbet af 2018, 2019, 2020 og 2021 har vi afholdt workshops og debatarrangementer. Følg med her og på RGO.dk.

Projektet Fremtidens Landbrug er støttet af Velux Fonden.