Fosfor i landbruget – Ressource, forbrug, forurening og kredsløb

Tema til undervisning: Fosfor

Mange kender til problemet med næringsstoffet kvælstof, som udledes af landbruget og skader miljøet. Men en anden, måske mindre kendt udfordring, handler om fosfor. Fosforproblemet  er et af de helt store, som landbruget og samfundet skal have løst på vej mod et mere bæredygtigt landbrug.

Landmændene i Danmark og andre EU-lande importerer store mængder fosfor, enten som foder til husdyrene (især soja) eller som mineralsk gødning (kunstgødning) til markerne. Landbruget spreder husdyrgødningen og kunstgødningen på markerne for at dyrke afgrøder til mad og foder. Den danske landbrugssektor er i dag afhængig af den importerede fosfor, men denne afhængighed har flere bagsider:

  • Det danske forbrug af fosfor medvirker til forurening af vores vandmiljø.
  • Råfosfat fra især Nordafrika indeholder tungmetallet cadmium, som spredes via kunstgødning på markerne og optages i afgrøder, som vi spiser. Cadmium kan give nyreskader og øge risikoen for kræft.
  • Fosfor er en knap ressource og med vedvarende forbrug vil de udenlandske miner, som vi henter fosfor fra, løbe tør.

Samtidig med at fosfor er en knap ressource, er der et stort overforbrug af fosfor, som over tid finder vej til vores vandløb og søer, hvor det sammen med landbrugets tab af kvælstof skaber algeopblomstring, iltsvind og dårlige livsbetingelser for fisk og planter.

Løsningen er at passe meget bedre på vores fosfor, så ikke det tabes til miljøet, og recirkulere det fosfor, vi allerede har.

Dette undervisningsmateriale giver mulighed for at dykke ned i problemerne med det nuværende fosforforbrug, men også i de løsninger, der faktisk findes.

Materialer

Fosfor i et bæredygtigt landbrug. Debathæfte fra RGO om brug af fosfor i dansk landbrug. Her er centrale problemstillinger beskrevet med tekst, figurer og tabeller.

’Hold hus med fosfor’ Film. Dansk landbrug forbruger og importerer store mængder fosfor. Men fosfor er en begrænset ressource, og samtidig taber vi det til miljøet, hvilket forurener danske søer, fjorde og have. Heldigvis kan vi udnytte det fosfor, vi allerede har, langt bedre, end vi gør i dag, og forhindre, at det går tabt. Find ud af hvordan i filmen Hold hus med fosfor. Filmen varer 12 minutter.

Fosforscenariet, animation. Kort animation af fosforscenariet, der er RGO’s vision for et landbrug, der recirkulerer fosfor.

Fosforscenariet. Rådet for Grøn Omstilling har lavet et scenarie, som beskriver hvordan vi forestiller os en mere bæredygtig produktion og en mulig løsning på fosforproblematikken.

Forebyggelse af fosfortab i fremtidens landbrug. Vidensnotat fra Aarhus Universitet. Indeholder bl.a. tal for fosforoverskud, fosfortab mm.

Fra importeret soja til dansk protein. Vidensnotat fra RGO om danske alternativer til fosforholdig, importeret soja og muligheder for dansk selvforsyning af foder.

Fosforscenariet baggrundsrapport. Baggrundsrapport fra RGO med viden, beregninger, metodebeskrivelser mm. bag fosforscenariet

Landbruget bør bryde fri af sin afhængighed af importeret fosfor’. Kronik bragt i Information juni 2020, med vægt på cadmiumforurening som en ubehagelig konsekvens af landbrugets fosforforbrug.

’Fosforparadokset’. Tema i Magasinet Grøn Omstilling med artikler som grundigt beskriver fosforproblematikken og mulige løsninger. Se leder samt tema side 9.

Fremtidenslandbrug.dk. Her kan du finde små animationsfilm, debathæfte og beskrivelser af fremtidsscenarier med forslag til løsninger for landbruget, som gavner vandmiljø, klima og jordfrugtbarhed, natur og landmændenes økonomi. Fosforscenariet recirkulerer så meget fosfor som muligt i dansk landbrug og supplerer derved de øvrige scenarier. Scenarierne er redskaber til at finde udviklingsveje og nødvendige politikker på vejen mod fremtidens bæredygtige landbrug.

På udkig efter fremtidens mad. Artikel bragt i Magasinet Grøn Omstilling Vinter 2020.

Hvordan brødføder vi verden? Gratis undervisningshæfte. Ift. fosfortemaet er især to lektioner relevante: Lektion 4: ‘En ny verdensorden for soja’ side 20 og Lektion 5: ‘Spiser vi for meget kød’ side 24.

Mad til milliarder. Gratis undervisningsmateriale fra Københavns Universitet.

Husdyrs fosforudnyttelse og fosfors værdikæde fra husdyrgødning, bioaffald og spildevand. Faglig baggrundsrapport for fosforvidensyntese. Aarhus Universitet, 2019.

Fosfor i dansk landbrug – ressource og miljøudfordring. En fosforvidenssyntese. Aarhus Universitet, 2019.

Vandmiljø og natur 2017. NOVANA. Tilstand og udvikling – faglig sammenfatning. Aarhus Universitet, 2019.

Arbejdsark med spørgsmål

Herunder finder du arbejdsark som inspiration til undertemaer og spørgsmål til forskellige fag ved at klikke på links.

Biospanden i dit køkken

Fosfor forurener natur og miljø 

Fosfor − en eftertragtet ressource

Kød og soja

Landbrugets behov for fosfor

Uddannelse, fag, niveau og faglige mål

STX, HF og HTX. Biologi. Fosfortemaet kan indgå som kernestof under temaet økologi, hvor I arbejder med læringsmål omkring samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø, stofkredsløb og biodiversitet. Temaet kan desuden indgå som supplerende stof under temaet lokale og globale problemstillinger hvor I arbejder med læringsmål inden for produktion, miljø og sundhed og eksemplificere fagets samfundsmæssige aspekter.

STX, HTX. Bioteknologi. Fosfortemaet kan indgå i arbejdet med biologisk produktion, stoffers opløselighed, økosystemer mm.

HTX. Teknologi. Fosfortemaet kan indgå ifm. Dokumentation af en produktion eller en samfundsmæssig problemstilling, og der kan gennemføres mindre, empiriske undersøgelser til produktion af viden og anvendes naturvidenskabelig metode til produktion af viden. Fosfortemaet kan også anvendes når I skal redegøre for miljømæssige overvejelser i forbindelse med produktudvikling. Eller i forbindelse med at anvende relevant naturvidenskabelig viden i en teknologisk sammenhæng og forstå teknologiens samspil med det omgivende samfund både nationalt og globalt.

STX. Naturvidenskabeligt grundforløb. Fosfortemaet kan indgå i et, to eller alle tre fag som del af et fælles, flerfagligt forløb:

  • I geografi kan I med fosfortemaet arbejde med læringsmål omkring natur- og menneskeskabte stofkredsløb, naturbetingede ressourcer, produktion, teknologi og bæredygtighed
  • I biologi kan I med fosfortemaet arbejde med læringsmål indenfor økologi, herunder samspil mellem arter og deres omgivende miljø samt biodiversitet
  • I kemi kan I med fosfortemaet arbejde med fosfatfældning i spildevand og derigennem arbejde med faglige mål indenfor grundstoffernes periodesystem, stofmængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer, stofmængdekoncentration og kemiske reaktioner.

HF-enkeltfag. Biologi: Fosfortemaet giver mulighed for at arbejde med fosforkredsløbet som et udvalgt stofkredsløb.

HF-enkeltfag. Geografi: Fosfortemaet giver mulighed for at arbejde med faglige mål omkring naturlige og menneskeskabte stofkredsløb.

HF. Stor skriftlig opgave, SSO. Fosfortemaets materialesamling giver mulighed for og baggrundsstof til at arbejde med fosforproblematikken i fag som biologi, geografi og samfundsfag.

STX. Studieretningsprojekt, SRP. Fosfortemaets materialesamling giver mulighed for og baggrundsstof til at arbejde med fosforproblematikken i fag som biologi, geografi og samfundsfag.

 

Bag undervisningspakken

Rådet for Grøn Omstilling er en uafhængig miljøorganisation, der arbejder for at fremme en grøn og bæredygtig omstilling af samfundet. Det gør vi bl.a. ved at skabe og formidle viden om grønne løsninger og ved at påvirke politikere, virksomheder og borgere til at træffe grønne valg.

Undervisningsmaterialet om fosfor bygger på projektet Fremtidens Landbrug, der er støttet af Velux-fonden

Kontakt

Brug for hjælp? Skriv til Therese Holter, therese@rgo.dk