Scenarier

Projektet Fremtidens Landbrug præsenterede fem forskellige bæredygtige fremtidsscenarier. Det nyeste er Fosforscenariet, som vi udviklede i perioden 2017-2021. Her tog vi udgangspunkt i recirkulation af fosfor og styrkede dermed fokus på dansk landbrug i en global kontekst.

Vi leverede forslag til løsninger, som gavner vandmiljø, klima og jordfrugtbarhed, og hvor man samtidig recirkulerer så meget fosfor som muligt i dansk landbrug.

I den første projektperiode udviklede vi fire scenarier for fremtidens landbrug – med hovedfokus på landbrugsproduktionen i Danmark. Ingen af dem giver hver for sig endegyldige svar på, hvordan vi udformer et bæredygtigt landbrug. Men scenarierne er redskaber til at finde udviklingsveje og nødvendige politikker på vejen mod fremtidens bæredygtige landbrug.

Fosforscenariet

Fosforscenariet undersøger muligheden for at skabe et bæredygtigt landbrug, hvor vi recirkulerer så meget fosfor som muligt. Scenariet tager udgangspunkt i følgende målsætninger:

 1. Udfasning af fosfor-import i proteinfoder inden 2030
 2. Udfasning af import af mineralsk fosforgødning inden 2030
 3. Husdyrantallet baseres udelukkende på dansk produceret foder

Læs mere her

1. Scenarie: Grøn vækst

Billede_Grønvækst

I ’Grøn vækst’- scenariet er hovedmålsætningen, at landbruget under et skal have så lav forurening og så lille en klimabelastning som muligt, samtidig med at landbrugets vækstmuligheder så vidt muligt fastholdes og udvikles. Delmålsætningerne i scenariet er:

 • Effektiv håndtering af næringsstoffer fra landbruget
 • Reduktion i udledning af drivhusgasser fra landbruget
 • Reduktion i brugen af pesticider

Læs mere her

2. Scenarie: By og land

Scenarie 2 By og land
I ’By og land’- scenariet er målsætningen, at det urbane og det landlige knyttes tættere sammen for at drive en positiv udvikling i landdistrikterne. Delmålsætningerne i scenariet er:

 • Øget fokus på bynære behov: natur, fødevarer, rekreation m.v.
 • Øget lokal produktion, forarbejdning og afsætning af fødevarer
 • Fremme af økologisk kredsløbslandbrug for at sikre miljø og klima

Læs mere her

3. Scenarie: Det biobaserede samfund

Scenarie 3 Det biobaserede samfund
I scenariet for ’Det biobaserede samfund’ er hovedmålsætningen, at landbruget ikke alene producerer fødevarer men også leverer råvarer til produktion af energi og fornybare materialer. Delmålsætningerne i scenariet er:

 • Høj produktion af energiafgrøder og råvarer til industrien
 • Effektiv og højteknologisk udnyttelse af biomasse
 • Maksimal recirkulation af næringsstoffer

Læs mere her

4. Scenarie: En rig natur

Scenarie 4 En rig natur
I ’En rig natur’-scenariet er hovedmålsætningen at skabe mere biologisk mangfoldighed og en natur i balance i 2050. Delmålsætningerne i scenariet er:

  • Øge biodiversiteten i det åbne land
  • Øge arealet med lysåben natur
  • Skabe sammenhæng og mangfoldighed i naturen

Læs mere her