Scenarier

Projektet Fremtidens Landbrug opstiller fire forskellige bæredygtige fremtidsscenarier. Hvert scenarie er optimeret i forhold til én bestemt overordnet målsætning. Alle scenarier skal være miljømæssigt bæredygtige, men kan ikke nødvendigvis være optimale i forhold til alle miljø-parametre på én gang. Hvert scenarie er billede på én mulig fremtid.

De fire scenarier:

1. Scenarie: Grøn vækst

Billede_Grønvækst

I ’Grøn vækst’- scenariet er hovedmålsætningen, at landbruget under et skal have så lav forurening og så lille en klimabelastning som muligt, samtidig med at landbrugets vækstmuligheder så vidt muligt fastholdes og udvikles. Delmålsætningerne i scenariet er:

 • Effektiv håndtering af næringsstoffer fra landbruget
 • Reduktion i udledning af drivhusgasser fra landbruget
 • Reduktion i brugen af pesticider

Læs mere her

2. Scenarie: By og land

Scenarie 2 By og land
I ’By og land’- scenariet er målsætningen, at det urbane og det landlige knyttes tættere sammen for at drive en positiv udvikling i landdistrikterne. Delmålsætningerne i scenariet er:

 • Øget fokus på bynære behov: natur, fødevarer, rekreation m.v.
 • Øget lokal produktion, forarbejdning og afsætning af fødevarer
 • Fremme af økologisk kredsløbslandbrug for at sikre miljø og klima

Læs mere her

3. Scenarie: Det biobaserede samfund

Scenarie 3 Det biobaserede samfund
I scenariet for ’Det biobaserede samfund’ er hovedmålsætningen, at landbruget ikke alene producerer fødevarer men også leverer råvarer til produktion af energi og fornybare materialer. Delmålsætningerne i scenariet er:

 • Høj produktion af energiafgrøder og råvarer til industrien
 • Effektiv og højteknologisk udnyttelse af biomasse
 • Maksimal recirkulation af næringsstoffer

Læs mere her

4. Scenarie: En rig natur

Scenarie 4 En rig natur
I ’En rig natur’-scenariet er hovedmålsætningen at skabe mere biologisk mangfoldighed og en natur i balance i 2050. Delmålsætningerne i scenariet er:

  • Øge biodiversiteten i det åbne land
  • Øge arealet med lysåben natur
  • Skabe sammenhæng og mangfoldighed i naturen

Læs mere her