Publikationer

Publikationer udarbejdet i forbindelse med projektet Fremtidens Landbrug

Notat: Fra importeret soja til dansk protein
Dette notat forsøger at belyse de danske alternativer til importeret soja og belyse potentialer og barrierer for at Danmark kan blive selvforsynende med foder til dansk husdyrproduktion.

Du kan downloade notatet her
Debathæfte: Fosfor i et bæredygtigt landbrug
Hvordan skaffer vi foder til vores husdyr uden at importere store mængder fosfor bundet i fx sojaskrå? Hvordan udnytter vi fosfor i husdyrgødning og organisk affald? Hvordan kan recirkulering af fosfor forbindes til andre vigtige mål for bl.a. CO2 og biodiversitet? Og hvordan sikrer vi økonomi og beskæftigelse i landbruget samtidig med at vi får styr på udfordringerne omkring fosfor? Debathæftet giver med tekst, figurer og tabeller et overblik over centrale temaer i debatten om brug af fosfor i Danmark. 

Med dette debathæfte præsenterer Rådet for Grøn Omstilling de vigtigste budskaber fra projektet ‘Fremtidens Landbrug 2.0. Fosforscenariet’.

Du kan downloade debathæftet her


Forebyggelse af fosfortab i fremtidens landbrug – elementer til en præventiv miljøpolitik
Af Mikael Skou Andersen og Marianne Thomsen

Formålet med dette bidrag til projekt ’Fremtidens Landbrug’ er at identificere og vurdere egnede tiltag og relevante styringsmidler til at forebygge tabet af fosfor i landbruget.
Det sker ud fra en tankegang om, at det er bedre og billigere at forebygge end efterfølgende at skulle reparere på skaderne. Mens Thomsen et al. (2015), Miljøstyrelsen (2019) og Poulsen et al. (2019) analyserer teknologiske løsninger til en bedre udnyttelse af nationale fosforresurser, gennemgår Andersen et al. (2020) og Bruhn et al. (2020a; 2020b) tekniske virkemidler som sigter mod at tilbageholde eller neutralisere den fosfor der allerede er tabt.
Disse virkemidler er ofte omkostningstunge, hvorfor det er væsentligt at vurdere mulige tiltag som kan forebygge yderligere opbygning af fosforoverskud i jord.

Du kan downloade notatet her


Scenarierapport: Fremtidens landbrug 2.0 – Fosforscenariet
Projekt Fremtidens Landbrug ser på mulighederne for en bæredygtig udvikling af dansk landbrug frem mod år 2050. Med denne scenarierapport præsenterer Rådet for Grøn Omstilling fosfor-scenariet og sammenfatter viden og analysearbejdet fra den sidste del af projektet, som har særlig fokus på fosfor. Scenarierapporten kan ses som en forlængelse af  ’Hovedrapport: Scenarier for fremtidens landbrug i Danmark ’ fra 2015, som præsenterede analysearbejdet, de første 4 scenarier og resultater fra første del af projektet.

Du kan downloade scenarierapporten her


Notat: Biogas og pyrolyse
Den 30. oktober 2020 holdt Rådet for Grøn Omstilling webinar om biogas og pyrolyse af husdyrgødning og organiske restprodukter fra byerne. Disse behandlingsformer sikrer produktion af vedvarende energi (biogas) og et restprodukt, der er velegnet som både kulstoflager, jordforbedring og tilførsel af næringsstoffer til afgrøderne. Desuden kan det medvirke til en bedre fordeling af næringsstoffer, så vi undgår overgødning nær husdyrbrugene, samtidig med at planteavlere kan stoppe import af kunstgødning. Notatet gennemgår både præsentationer og debat på webinaret.

Du kan downloade notatet her.


Forside vinter 2019

 Magasin: EU’s sidste chance

Landbrugsstøtten i EU kan være med til at løse tidens største klima- og biodiversitetskriser, inden det er for sent. Men vi risikerer at tabe denne afgørende sidste chance. Magasinet Grøn Omstilling dykker ned i den omstridte landbrugsstøtte, der er gået fra overproduktion med smørbjerge og vinsøer til i dag at ville være naturens hjælper. Hvad er planerne, hvor er vi på vej hen, hvad har virket, og hvad kunne virkelig gøre en forskel for klima og miljø? Find det her.

——————————————————————————-

Hold hus med fosfor_Film2

Film: Hold hus med fosfor

Dansk landbrug forbruger og importerer store mængder fosfor. Men fosfor er en begrænset ressource, og samtidig taber vi det til miljøet, hvilket forurener danske søer, fjorde og have. Heldigvis kan vi udnytte det fosfor, vi allerede har, langt bedre, end vi gør i dag, og forhindre, at det går tabt. Find ud af hvordan i filmen Hold hus med fosfor. Den er produceret af Batavia Media for Det Økologiske Råd.

Se filmen her.

………………………………………………………………………………………….

Forside-Magasin Vinter 2018

Magasin sætter spot på fosfor

Det dyrebare fosfor, vi henter ind fra udlandet, og som landbruget er dybt afhængigt af, løber ud mellem hænderne på os. Men det kan ændres. Magasinet Global Økologi sætter her spot på fosforkredsløbet og landbrugets paradoksale afhængighed af dette livsvigtige råstof.

Temanummer om fosfor. Global Økologi hedder i dag Magasinet Grøn Omstilling og er Rådet for Grøn Omstillings medlemsblad. Bliv medlem her.

…………………………………………………………………………..

På vej med et bæredygtigt landbrug

På vej mod et bæredygtigt landbrug – debathæfte 

Dette hæfte præsenterer de vigtigste budskaber fra projektet ’Fremtidens Landbrug’. Vi fokuserer på udviklingsveje og politikker, der kan føre os frem mod en bæredygtig landbrugssektor. Vi ser på landbrugets økonomiske problemer, landdistriktsudvikling og erhvervets pres på natur, miljø og klima. Og på den nødvendige finansiering, f.eks. via EU’s støtteordninger. Endelige trækker vi en tråd til de aktuelle politiske forhandlinger om Landbrugspakken. Tekst af Leif Bach Jørgensen, Christian Ege og Helene Chéret

Download debathæftet

……………………………………………………….

Scenarier for fremtidens landbrug i Danmark


Hovedrapport: Scenarier for fremtidens landbrug i Danmark

Hovedrapporten sammenfatter al analysearbejdet fra projektet Fremtidens landbrug. Lige fra projektets organisering, metode og teoretiske baggrund til udvikling og beskrivelse af projektets fire scenarier. Og fra anbefalinger af politiske virkemidler til beregninger og analyser af scenariernes virkning (konsekvensberegninger). Rapporten slutter med et regneeksempel og nogle anbefalinger vedr. finansiering af scenariernes virkemidler.

Download hovedrapport

…………………………………………………………………………………………………..

Global Økologi


Global Økologi – særtryk 2014:

Tema om Fremtidens Landbrug
Redaktør: Gustav Bech

Denne udgave af Global Økologi er et særtryk med 24 siders landbrugstema. Der er fokus på forskningsprojektet Fremtidens Landbrug, hvor Det Økologiske Råd samt Københavns og Aarhus universiteter bidrager med nye visioner og analyser af landbrugets påvirkning af klima og miljø frem mod 2030 og 2050, samt hvordan dette hænger sammen med EU’s landbrugspolitik.

Download særtrykket 
…………………………………………………………………………………………………..

IFRO Rapport

MCA-modellen anvendt i
“Fremtidens Landbrug”

Af: Søren Bøye Olsen, Mathias Vogdrup-Schmidt, Alex Dubgaard, Bo Normander, Leif Bach Jørgensen, Inge T. Kristensen, Tommy Dalgaard.

Detaljeret beskrivelse af multikriterieanalyse(MCA)-model anvendt i projektet “Fremtidens Landbrug”.
Denne rapport beskriver en multikriterieanalyse-model, der er udviklet i forbindelse med forskningsprojektet projektet Fremtidens Landbrug. Multikriterie-analyse (Multi Criteria Analysis – MCA) benyttes til modelberegninger i scenarier, der viser forskellige udviklingsveje for dansk landbrug. Rapporten beskriver, hvordan modellen er bygget op, herunder hvilke kriterier, scorefunktioner og vægte der anvendes. De endelige scenarieanalyser indgår ikke i denne rapport, men beskrives nærmere i hovedrapporten for projektet, ”Scenarier for fremtidens landbrug i Danmark” (Normander et al. 2014).

Læs den her IFRO Dokumentation 2014


…………………………………………………………………………………………………..

EU_LANDBRUG

Landbrug i EU

Af: Leif Bach Jørgensen og Ulla Skovsbøl (red.)
Det Økologiske Råd. December 2013, e-publikation 16 sider.
Udgivet med støtte fra Europanævnet og Veluxfonden.

Download  publikationen her:   EU LANDBRUG

Den fælles landbrugspolitik har i mange år været EUs smertensbarn – dyr og besværlig. Da udgifterne var højest, lagde den beslag på 70 pct. af EUs budget.  Siden har man gennem en række reformer søgt at få udgifterne ned og produktionen tilpasset efterspørgslen. Samtidig er nye temaer og målsætninger rykket højt op på den politiske dagsorden – ikke mindst hensynet til miljø og natur.

Landbrug i EU giver et overblik over EU landbrugspolitik, sætter de aktuelle reformer ind i en historisk sammenhæng og beskriver udfordringerne i at skabe et mere bæredygtigt og miljøvenligt landbrug i Europa. Hæftet er del af en serie om miljøpolitik i EU. Det henvender sig både til gymnasieelever og til studerende ved videregående uddannelser samt til alle, der interesserer sig for EU-forhold.    Læs mere her