Lærervejledning til spillet

DK_billede final

Til læreren:
DOWNLOAD: Forløbsplan

DOWNLOAD: Teknisk lærervejledning
DOWNLOAD: Teknisk elevvejledning
De praktiske rammer for spillet

Spillet Fremtidens Landbrug spilles i grupper med fire spillere i hver. Hver gruppe får at vide, de er udpeget til at være et rådgivende udvalg, som skal komme med anbefalinger Folketinget – evt. EU – om lovgivningen for landbruget frem til hhv. år 2030 og år 2050.

Tidsforbrug: Spillet bliver afviklet i to moduler à 90 minutter.  Det er ikke nødvendigt, at modulerne ligger i forlængelse af hinanden, men det er en fordel, hvis de kan afvikles i samme uge. Der bør højst være 14 dage mellem hver spillerunde. Der er afsat et omtrentlig minuttal til hver fase af spillet – dette er dog kun et forslag, som kan modificeres efter lærerens ønske.

Hjælpemidler: Eleverne skal hver især medbringe en bærbar computer eller tablet på spilledagen. Spillet fungerer ikke på telefoner.

Lokale: Læreren bør booke et lokale, som er stort nok til, at alle grupper kan være i ét rum uden at forstyrre hinanden. Sørg for at bordene opstilles, så forhandlingsgrupperne har et bord hver, hvor de kan sidde sammen ansigt til ansigt.

Oprettelse: Før første spillegang skal læreren gå ind på www.fremtidenslandbrug.dk, klikke på spilikonet og oprette sig selv og klassen som beskrevet i den tekniske vejledning.  Eleverne opretter sig selv hver især på første spilledag – eller evt. på forhånd, hvis læreren vælger det.

Ko-+60

Integration i undervisningsforløb

Læreren gennemfører først et undervisnings-forløb, hvor materialerne fra hjemmesiden – f.eks. scenariefilm mv – inddrages i det omfang, det er relevant. Det er bedst at afvikle rollespillet i slutningen af et forløb, som klæder eleverne fagligt på til spillet, men det kan evt. også placeres i begyndelsen og fungere som reference for senere diskussioner og stofgennemgang.

sky_-100

Gruppedannelse

Læreren sammensætter firemandsgrupperne og fordeler rollerne. Hver gruppe består af en landmand, en miljøforkæmper, en lokalpolitiker og en direktør fra agroindustrien.

Det er mest interessant for den efterfølgende diskussion, hvis de forskellige grupper i klassen når frem til forskellige forhandlingsresultater. For at opnå det, kan læreren med fordel placere elever, der forventes at være dygtige forhandlere – f.eks. pga. faglige eller personlige styrker – i forskellige roller. For at sikre dynamiske og engagerende forhandlinger er det også vigtigt, at der i hver enkelt gruppe er mindst to gode forhandlere. Derved forhindrer man, at én elev ensidigt kommer til at dominere udfaldet.

Hvis der er mange elever i klassen, kan man med fordel placere to elever i hver rolle, så der bliver op til otte medlemmer i de enkelte grupper. De ekstra medlemmer bliver da partnere, som kan støtte hovedforhandleren undervejs. Det er især en fordel, hvis der er risiko for, at nogle elever ikke møder op på spilledagen. Læreren kan også sammensætte grupperne efter andre principper, uden at det vil virke ødelægge forhandlingernes forløb eller den afsluttende diskussion.

Stærke og svage elever skal fordeles:  Janus og Emma er begge elever, der kan forventes at være gode forhandlere. Janus placeres i en gruppe som landmanden Michael Storgaard, og Emma bliver borgmester Pernille Middelhede i en anden gruppe.

Skema til gruppeinddeling:

Forhandlingsgruppe Rolle Landmand Lokalpolitiker Direktør Miljøforkæmper
1 Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4
2 Elev 5 Elev 6 Elev 7 Elev 8
3 Elev 9 Elev 10 Elev 11 Elev 12
Osv.

 

Hold fast i rollerne:  Læreren bør pointere, at der er tale om et rollespil, og det er vigtigt ikke at bryde simuleringen undervejs. Spillerne skal fremføre karakterens holdninger, som var det ens egne. Man må ikke tale om sin rolle i tredje person. Læreren skal desuden pointere, at eventuelle konflikter, der opstår undervejs, kun er konflikter mellem rollerne og ikke mellem eleverne selv.

Ladvogn-+60

Lektien

Eleverne får på forhånd tildelt en rolle, og samtidig får de en lektie for. Den består primært af ”velkomstmaterialet,” som er specifikt for hver enkelt rolle.  Det kan hentes her.

Velkomstmaterialet indeholder CV og forhandlingsmål, som er specifikke for den enkelte rolle. Derudover indeholder materialet en sektion, som er fælles for alle, nemlig definitioner af de virkemidler og parametre, som indgår i spillet, og en beskrivelse af sammenhængen mellem parametre og virkemidler. Den sidste sektion har karakter af oversigtsmateriale, som kan være lidt tungt at komme igennem, især for elever der ikke er bogligt stærke.

Materialet er imidlertid nyttigt at have med under selve spillet, idet det kan bruges som opslagsværk, hvis man f.eks. kommer i tvivl om, hvordan mere gødning påvirker økonomien, høstudbyttet, vandmiljøet etc.  Læreren kan supplere med andet baggrundsmateriale efter eget valg og vurdering og evt. gøre det specifikt for de enkelte karakterer.

Eleverne behøver ikke holde sig slavisk til oplægget i velkomstmaterialet. De skal hellere tænke videre ud fra de givne præmisser og selv udvikle realistiske argumenter eller modificere deres holdninger på realistisk vis under påvirkning af de andres argumenter. Det er bedre at kunne tænke med stoffet og anvende det frem for blot at reproducere det.

Pointér derfor over for eleverne, at de skal medbringe velkomstmaterialet på spilledagen. 

Rekvisitter:  For at hjælpe eleverne til større indlevelse og identifikation med deres karakter kan læreren som en del af lektien bede dem finde og medbringe én genstand, der er knyttet til deres karakter. De kan også klæde sig på som karakteren.

Spillet begynder 

Spillet startes ved at klikke på ikonet på forsiden af Fremtidenslandbrug.dk

Banner_start


Udprint forløbsplanen og den tekniske lærervejledning og hav dem ved hånden under spillet. 

DOWNLOAD: Forløbsplan
DOWNLOAD: Teknisk lærervejledning
DOWNLOAD: Teknisk elevvejledning

Fro--100