Miljøaktivistens mærkesager

Sofie/Simon Røllike mener: milj+©aktivister_kvinde_1– Alt landbrug i Danmark skal være økologisk. En bæredygtig udvikling kræver fuldt stop for kunstgødning og sprøjtemidler. Omstillingen bliver rentabel ved, at offentlige køkkener ved lov pålægges kun at servere økologisk vegetarmad. Det vil booste efterspørgslen på økologi.

– Danmark skal ikke være eksportør af landbrugsvarer og slet ikke svin. Vi kan kun producere mange svin, fordi vi importerer en masse proteinfoder fx soja fra Sydamerika. Når ulandene slipper for at føde på vores svin, kan de i stedet dyrke korn og grønsager til sig selv på arealerne.

– Husdyrproduktionen skal minimeres. Den belaster miljøet, det er ikke sundt at spise så meget kød, og i globalt perspektiv har vi ikke ressourcer og jord nok til at brødføde 9 mia. mennesker, hvis alle spiser lige så meget kød som danskerne.

– De husdyr, vi skal have, skal først og fremmest være køer af robuste racer, får og heste, der bruges til naturpleje. Vi kan dog godt have en begrænset produktion af mælk, okse- og svinekød, men alle dyr skal kunne gå ud i det fri, have god plads og kunne udfolde deres naturlige adfærd.

– EU’s landbrugsstøtte skal omlægges til ulandsbistand og til miljøstøtte, som kan bruges til, at jord bliver taget ud af drift eller omlagt til økologi. Vi skal bruge skattekronerne til fælles bedste, og naturen er et fælles gode. Nu fremmer støtten industrilandbrug, der ødelægger natur og miljø.

– En stor del af landbrugsarealet skal tages ud af drift, fordi vi har alt for lidt natur. Landskabet er monotont og uden biologisk mangfoldighed, og de indre farvande hærges jævnligt af iltsvind og fiskedød på grund af overbelastning med næringsstoffer. Det undgår vi ved at tage jord ud af drift.

– Offentligheden skal have langt større adgang til naturområder – også når de ligger på privat grund. Naturen er et fælles gode. Selv om landmændene har privat ejendomsret til
Miljøaktivist_mand_omvjorden, ejer de ikke den rene luft, det rene vand og naturens mangfoldighed. Det er fælleseje, de kun forvalter.

Danmark skal gå foran i klimakampen ved hurtigst muligt at gå over til vedvarende energikilder, så udledningen af CO₂ bliver minimal, og vi skal helt ændre vores livsstil, så energiforbruget bliver langt mindre. Biobrændstoffer hører ikke hjemme i Danmark, hvis de bliver produceret af afgrøder som majs og sukkerrør, der dyrkes på landbrugsjord eller fortrænger natur som f.eks. regnskov.

 

DOWNLOAD velkomstmaterialer til miljøaktivisten:
Velkommen Sofie og Velkommen Simon