Direktørens mærkesager

Asger/Anna Hartkorn mener:

direkt+©r_mand_9

– Landbruget skal i langt højere grad være leverandør af råvarer til industrien og spille en central rolle i energiforsyningen.  Det vil være en fordel for miljø og klima, og desuden skabe arbejdspladser og give økonomiske gevinster i kraft af eksport af avanceret teknologi og knowhow.

– Landbruget bør prioritere energiafgrøder højt. Det behøver ikke stå i kontrast til verdens stigende behov for fødevarer. Mange steder i verden kan produktionen af fødevarer intensiveres, og ny teknologi vil snart gøre det muligt at fremstille attraktive fødevarer i laboratorier og fermenteringstanke.

– I det omfang man stadig skal have husdyrproduktion i dansk landbrug, skal dyrene samles i store bedrifter og i lukkede staldsystemer, hvor man kan have en effektiv opsamling af alle emissioner og af halm og gylle, som skal bruges til energiproduktion.

– Landbruget skal være miljøskånsomt, men ikke nødvendigvis økologisk, som vi kender begrebet ”økologisk landbrug” i dag. De moderne pesticider er nemlig meget skånsomme og specifikke. Med præcisionssprøjtning bliver der ikke noget overskud af forurenende stoffer, som kan udvaskes. Med ny teknologi kan man også tildele gødning så præcist, at der ikke bliver nogen udvaskning af næringsstoffer.

– Landbrugsbedrifterne bør i fremtiden organiseres omkring bioraffinaderier. Der skal ikke bruges energi på lang transport af landbrugsråvarerne, for det er spild af penge og ressourcer. I bioraffinaderiet omdannes afgrøderne til nyttige industrielle fødevare- og gødningsprodukter. Alt udnyttes, og tabet af begrænsede ressourcer som f.eks. fosfor minimeres.

– Dansk landbrug skal sammen med biotekindustrien bidrage til at skabe total Direktør_kvinde_omvuafhængighed af fossile brændsler i transportsektoren. Landmændene skal se klimaforandringer som en økonomisk mulighed, et ”window of opportunity.”

– Landbruget skal reguleres mere lempeligt, men på et rationelt, forskningsbaseret grundlag. Hvis den enkelte landmand kan dokumentere, der ikke udvaskes næringsstoffer fra lige præcis hans eller hendes jord, er der ingen grund til, at bedriften skal underlægges stramme foranstaltninger. Hvis hverken biodiversitet eller grundvand lider overlast, skal den enkelte have lov til at give mere gødning og sprøjte mere.

 

DOWNLOAD velkomstmaterialer til direktøren:
Velkommen Asger og Velkommen Anna