Metode

For at kunne beskrive forskellige udviklingsveje for dansk landbrug frem mod år 2050 har forskerne fra Københavns og Aarhus Universitet, som er involveret i Fremtidens Landbrug, sammen udviklet en dynamisk, mulitikriteriemodel (MCA)  som gør det muligt at beskrive forskellige fremtidsscenarier med forskellig vægtning af en lang række parametre og – i nogle tilfælde modstridende – mål.

Forskerne fra Fødevare- og Ressourceøkonomisk Institut, KU, står for beregningerne. Datagrundlaget for mulitkriterieanalysen leveres af forskere og rådgivere fra Institut for Agroøkologi ved AU Foulum, samarbejder med metoder til en bæredygtig areal-forvaltning gennem integrerede, agroøkologiske studier og multikriteriel beslutningstagning. Instituttet har især kompetencer inden for GEO-database-analyser og modellering i GIS, især ved at koble bæredygtig arealforvaltning sammen med natur-, klima-, miljø- og landdistriktsudvikling samt politikker.

Om MCA-modellen

MCA-modellen er en geografisk baseret model, der bygger på en opdeling af landbrugsarealet (ca. 62 % af Danmarks landareal) i et fintmasket net bestående af 50×50 meter celler. En celle har således en størrelse på 0,25 ha. For hver celle sammenstilles geografisk stedfæstede miljøparametre, som primært stammer fra Aarhus Universitet; dertil kommer data for driftsøkonomisk afkast og beskæftigelse beregnet på Institut for
Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet.

Modellen sammenvejer alle disse tal til ét samlet tal, en såkaldt score, for hver celle. Jo højere score desto større relativ samfundsmæssig værdi har arealet i cellen. Herefter kan scoren for de enkelte celler sammenlignes, og alt afhængig af formål og modelopbygning kan den relative egnethed af de enkelte celler i henhold til det specifikke formål vurderes. Det foregår i fire forandringsbaserede scenarier med nærmere specificerede
målsætninger.

Læs mere publikationen: “Detaljeret beskrivelse af multikriterieanalyse(MCA)-model anvendt i projektet Fremtidens Landbrug”, IFRO, 2014