Relevans for gymnasiet

Rollespillet Fremtidens Landbrug retter sig mod elever i både gymnasiet og på landbrugsskolerne.

Spillet er tænkt som et redskab, der kan hjælpe eleverne i at udvikle sig i forhold til gymnasiets overordnede formål, samtidig med at det kan anvendes til konkret at opfylde faglige mål inden for de enkelte fag.  Rollespil er egnet i denne sammenhæng i kraft af den umiddelbare relevans, som stoffet får for eleverne og den høje grad af motivation og aktivitet, som rollespillet lægger op til som følge af dette.

I dokumentet ”Forløbsplan for undervisningsforløbet Fremtidens Landbrug” kan man læse instruktionen til selve rollespillet samt en uddybende redegørelse for didaktiske overvejelser i forbindelse med det og desuden se, hvordan de ovenfor nævnte overordnede teorier konkret er blevet anvendt.

Undervisningsrelevans

Ud fra beskrivelsen af det almene formål med gymnasiet i Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) er rollespillet egnet til i undervisningen især jf. § 1 stk. 4 og stk. 5

”Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund, og til deres egen udvikling. Uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans.

Stk. 5. Uddannelsen og skolekulturen som helhed skal forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Undervisningen og hele skolens dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Eleverne skal derigennem opnå forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund og forståelse for mulighederne for individuelt og i fællesskab at bidrage til udvikling og forandring samt forståelse af såvel det nære som det europæiske og globale perspektiv.”

I forhold til det overordnede formål for gymnasiet retter rollespillet sig altså særlig mod dets almendannende aspekt, ved at eleverne bliver støttede i refleksionen over spørgsmål af samfund- og naturmæssig relevans, samt udviklingen at deres personlige myndighed i stillingtagen til disse spørgsmål.

Derudover retter spillet sig særlig mod fagene samfundsfag, naturgeografi og biologi, og i det følgende vil det kort blive opridset, hvilke faglige mål inden for fagene Fremtidens Landbrug kan være med til at opfylde:

Naturgeografi C

 • opsøge, forholde sig til og anvende et spektrum af geofaglige repræsentationsformer som tekster, data, kort, diagrammer, profiler, figurer, analoge og digitale billeder
 • ud fra konkrete data og observationer give en samlet beskrivelse af udviklingsforløb i naturen og menneskets omgivelser
 • udskille og redegøre for væsentlige naturfaglige enkeltfænomener og delprocesser i naturen og menneskets omgivelser, og sætte dem ind i overskuelige sammenhænge
 •  forstå og kritisk anvende enkle geofaglige modeller som repræsentationer af virkeligheden
 • sætte geofaglige problemstillinger i en bredere samfundsmæssig sammenhæng og udnytte geofaglig viden sammen med viden og kompetencer opnået i andre fag
 • indsamle og vurdere informationer fra forskellige instanser og miljøer formidle faglig viden og argumentere logisk, mundtligt og skriftligt, henvendt til forskellige målgrupper, og kunne forholde sig til den aktuelle samfundsdebat om geofaglige emner.

Naturgeografi B

 • opsøge, kvalitetsvurdere, fortolke og anvende et spektrum af geofaglige repræsentationsformer såsom tekster, data, kort, diagrammer, profiler, figurer, analoge og digitale billeder, såvel som reflektere over troværdighed og anvendelighed af ekspertudsagn.
 • udskille, analysere og fortolke væsentlige naturfaglige enkeltfænomener og delprocesser i naturen og menneskets omgivelser og sætte dem ind i overskuelige sammenhænge.
 • indkredse væsentlige geofaglige problemstillinger og anvende problemformuleringer i analysen af naturen og menneskets omgivelser.
 • forstå og kritisk anvende komplekse geofaglige modeller som repræsentationer af virkeligheden.
 • analysere og vurdere geofaglige problemstillinger i en bredere samfundsmæssig sammenhæng og udnytte geofaglig viden sammen med viden og kompetencer opnået i andre fag.
 • indsamle og vurdere informationer fra forskellige instanser og miljøer.
 • formidle faglig viden, analyser, resultater og diskussioner, argumentere logisk, mundtligt og skriftligt henvendt til forskellige målgrupper samt deltage på en kvalificeret måde i den aktuelle samfundsdebat om geofaglige emner.

Samfundsfag C

 • anvende og kombinere viden om sociologi, økonomi og politik til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå
 • undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og globale forhold
 • undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet
 • formulere samfundsfaglige spørgsmål, opsøge informationskanaler og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge
 • skelne mellem forskellige typer argumenter og udsagn, herunder beskrivelse og vurdering
 • formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer
 • formulere viden om faglige sammenhænge med anvendelse af faglige begreber
 •  på et fagligt grundlag argumentere for egne synspunkter, indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling.

Samfundsfag B

 • anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå
 • forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle teorier
 • undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
 • undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere løsninger
 • undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige lande, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold
 • formulere fagligt funderede problemstillinger og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
 • formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af enkle modeller, tabeller og diagrammer og egne beregninger og diagrammer
 •  på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.

Samfundsfag A:

 •  anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå
 • forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier
 • undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
 • undersøge processer omkring magt og politisk meningsdannelse
 • undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger
 • forklare og diskutere konsekvenser af politisk styring og markedsstyring
 • forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed
 • formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller
 • argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog.

Biologi C:

 • bearbejde og fortolke biologiske data
 • analysere figurer og data og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller
 • indhente og vurdere biologisk information fra forskellige kilder
 • vurdere konkrete eksempler på anvendelse af biologisk viden
 • udtrykke sig både mundtligt og skriftligt om biologiske sammenhænge med inddragelse af relevante faglige begreber
 • have faglig baggrund for stillingtagen og handlen i forbindelse med egne og samfundsmæssige problemstillinger med biologisk indhold.

Biologi B:

 • formulere og analysere biologiske problemstillinger med anvendelse af biologiske fagudtryk, såvel i kendte som i nye sammenhænge
 • analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde samt bearbejde og formidle resultater fra biologiske undersøgelser
 • analysere og vurdere artikler med biologisk indhold
 • opsøge og vurdere information vedrørende miljø, sundhed, medicin og bioteknologi
 • vurdere konkrete biologiske problemstillinger og disses betydning på lokalt og globalt plan
 • formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologisk faglige emner, herunder inddrage etiske/holdningsmæssige forhold
 • have faglig baggrund for stillingtagen og handlen i forbindelse med egne og samfundsmæssige problemstillinger med biologisk indhold.

Biologi A

 • formulere og analysere biologiske problemstillinger med sikker anvendelse af biologiske fagudtryk såvel i kendte som i nye sammenhænge
 • analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde samt bearbejde og formidle resultater fra biologiske undersøgelser
 • analysere og vurdere artikler med biologisk indhold
 • opsøge og vurdere information vedrørende miljø, sundhed, medicin og bioteknologi
 • vurdere omfattende biologiske problemstillinger og disses betydning på lokalt og globalt plan
 • formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologisk faglige emner, herunder inddrage etiske/holdningsmæssige forhold
 • have faglig baggrund for stillingtagen og handlen i forbindelse med egne og samfundsmæssige problemstillinger med biologisk indhold.