Om projektet

Fremtidens Landbrug opstillede i første projektperiode fra 2012-2015 fire miljømæssigt bæredygtige fremtidsscenarier for dansk landbrug.

Fra 2017-2021 vil projektet, med udgangspunkt i recirkulation af fosfor, styrke fokus på dansk landbrug i en global kontekst og udarbejde konkrete løsningsforslag, som samtidig gavner både vandmiljø, klima og jordfrugtbarhed.

Fremtidens Landbrug 2 – Synergier mellem klima, vandmiljø, natur og fosfor-ressourcer (2017-2020)

Rådet for Grøn Omstilling (tidligere Det Økologiske Råd) samarbejder med en lang række forskere og eksperter om at udbrede den tværfaglige analyse og de konkrete løsningsforslag til også at omfatte fosforproblematikken.

Et overskud i fosforkredsløbet skaber problemer for natur og vandmiljø i de udviklede lande, mens mangel på fosfor er en barriere for en øget fødevareproduktion i udviklingslande. Samtidig er fosfor en fossil ressource, der forventes at være brugt op indenfor de næste 50-100 år.

Behovet for at øge den globale fødevareproduktion til en voksende verdensbefolkning, gør derfor de svindende fosforressourcer til et globalt problem. Projektet fokuserer derfor på, hvordan bæredygtige danske løsninger kan medvirke til at løse de globale bæredygtigheds-målsætninger.

Projektet har udarbejdet et fælles scenarie med løsningsforslag og beregnede potentialer, der fokuserer på to hovedspørgsmål:

  1. Udfasning af fosfor-import i proteinfoder inden 2030
  2. Udfasning af import af mineralsk fosforgødning inden 2030

Fosforproblematikken vil samtidig relateres til helhedsanalysen fra første del af projektet. Der vil derfor fortsat være fokus på synergiløsninger. Det primære fokus på bedre fordeling af fosforressourcerne vil også indbefatte løsninger, der kan sænke udslip af klimagasser, forbedre vandmiljø og jordfrugtbarhed, mindske skader på biodiversitet og menneskelig sundhed samt forbedre den økonomiske bæredygtighed.

Find publikationerne fra Fremtidens Landbrug 2.0 her:

De faglige resultater bringes i spil i en dialog mellem forskere, NGO’er, erhverv og myndigheder samt den brede offentlighed.

Anden del af projektet vil løbe fra oktober 2017 til 2020 og er støttet af Velux Fonden.

Fremtidens Landbrug 1 – Bæredygtige fremtidsscenarier for dansk landbrug (2012-2016)

Forskere og eksperter fra Rådet for Grøn Omstilling (tidligere Det Økologiske Råd), Københavns Universitet og Aarhus Universitet samarbejdede i 2012-2016 om at opstille miljømæssigt bæredygtige fremtidsscenarier for dansk landbrug. Formålet var at kvalificere landbrugsdebatten og bidrage med nye visioner og mål for landbruget i Danmark frem mod 2050.

I projektet blev der udarbejdet fire scenarier, som skitserer, hvordan landbruget kan udvikle sig miljømæssigt bæredygtigt, så produktionens negative effekter på klima, natur og miljø bliver minimeret samtidig med, at behovet for produktivitet og rentabilitet bliver tilgodeset. Formålet med scenarierne var at give landmænd, forskere, studerende, organisationer og beslutningstagere et bedre grundlag for at tage del i en kvalificeret og vidensfunderet debat om landbrugets rolle i fremtiden. Scenarierne viser hver især en mulig bæredygtig fremtid for landbruget, men med hvert sit fokus. De præsenteres her på hjemmesiden i kortfattede tekster og illustreret af små animationsfilm. Indhold, konsekvensberegninger og handlingsforslag/konkrete politikker til realisering af scenarierne er mere uddybende beskrevet i hovedrapporten, som ligger frit til download.

Første del af projektet løb over fire år fra august 2012 til august 2016 og var ligeledes støttet af Velux Fonden.